fbpx

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a blackvelvethair.hu honlapon („Honlap”) található, megvásárolható, a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott termékek/szolgáltatások
1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
A termékeket/szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai:
BLACK VELVET HAIR KFT.
Székhely: Győr Kassák L. U 16.
Cégjegyzékszám: 08-09-028405, vezetve a Győri Törvényszéki Cégbíróság Nyilvántartásában
Főtevékenység: fodrászat, szépségápolás
Adószám: 25747339-2-08
Statisztikai számjel: 25747339-2-08
Képviseli: Simon István József
Telefon:
E-mail: blackvelvetgyor@gmail.com
Elektronikus ügyfélszolgálat: blackvelvetgyor@gmail.com
A továbbiakban: „Szolgáltatónak”-nak jelölve.
2. A TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA
2.1. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya a Honlapon található alábbi termékekre/szolgáltatásokra terjed ki:
hajmosás
hajvágás
hajformázás
hajfestés
hajszín világosítás
hajhosszabbítás
hajszerkezet erősítő terápia
fonás
tartós hajegyenesítés
alkalmi konty készítés
tanácsadás
hajdiagnózis
fejmasszázs
szalonban értékesített termékek
2.2. A termékek/szolgáltatások kombinációjának részletes tartalmát, lényeges tulajdonságait és jellemzőit a termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó információs blokkokban lehet részletesen megismerni.
2.3. A Honlapon a termékekről/szolgáltatásokról található információkat a Szolgáltató rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságokért, elírásokért felelősséget nem vállal.
3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNEK FOLYAMATA ÉS FELTÉTELEI
3.1. A Honlapon kínált szolgáltatások igénybe vételére jogosult bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy vagy jogi személy (továbbiakban: „Vevő”).
3.2. A szolgáltatásokat a Vevő előzetes időpont egyeztetés után igénybe veheti. Ehhez személyes adatait (név és telefonszám) , online bejelentkezés esetén e-mail címet is szükséges megadnia.
3.3. Vevő a szolgáltatás megkezdése előtt ráutaló magatartással elfogadja a holnapon közzétett Általános Felhasználási Feltételeket (ÁSZF), valamint az Adatkezelési Szabályzatot, amellyel kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.4. A Vevő a szolgáltatás igénybe vétele esetén kijelenti, hogy a termékeket/szolgáltatásokat meg kívánja vásárolni, kötelezettséget vállal a vételár megfizetésére, továbbá kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a szerződés teljesítését kezdje meg. A Vevő a szolgáltatást követően 14 naptári napon belül reklamálhat.
3.5. A vevő a szolgáltatás igénybe vétele után a recepciósnál rendezheti a számláját.
3.6. A fentiek szerint kért és igénybe vett szolgáltatás szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül.
3.7. A Szolgáltató a szolgáltatás előtt és után SMS üzenetet küldhet emlékeztető jeleggel, promóciókról, egyéb fontos információkról. A Vevő az üzenetekről leiratkozhat, ha ezen kérését megírja az blackvelvetgyor@gmail.com-ra!
4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
4.1. Szolgáltató a Vevő szolgáltatás igénybe vételére való időpontkérelmét elektronikusan rögzíti. A bejelentkezést a Szolgáltató abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a bejelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt kitöltötte, a Felhasználási Feltételeket, a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot ráutaló magatartással elfogadta, az adatok valósak, és a szolgáltatást a Szolgáltató teljesíteni tudja.
4.2. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató rögzíti a szolgáltatás kért időpontját.
4.3. A felek között létrejött szerződés távollévők között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, ami egyenértékű az írásban megkötött szerződéssel. A szerződés a Szolgáltató által nem kerül papír alapon kinyomtatásra és iktatásra, így az utóbb papír alapon nem hozzáférhető. A szerződés nyelve a magyar.
4.4. Vevő az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és az Adatkezelési Szabályzatot papírra kinyomtathatja vagy egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés későbbi megjelenítését.
4.5. A létrejött szerződés alapján a Vevő az ellenérték megfizetésére, a Szolgáltató a szolgáltatások teljesítésére köteles.
4.6. A Vevőnek lehetősége van az időpont egyeztetés során keletkezett estleges hibák (pl. időpont) . Ehhez jelen Általános Szerződési Feltételek 1. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén szükséges ezen igényét jelezni a Szolgáltató irányába.
4.7. A felek közötti szerződéses jogviszony a jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által kért szolgáltatásból és a szolgáltatás időpontjának a Szolgáltató által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni.
4.8. A vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.
5. VÉTELÁR
5.1. A honlapon a Szolgáltató minden szolgáltatásnál feltünteti azok aktuális, adóval növelt (bruttó) árát.
5.2. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők. A termékek esetleges akciós árai (szintén bruttó) mindig külön is feltüntetésre kerülnek. Az akciós árak mindig csak az akció időtartamáig érvényesek.
5.3. A termékek/szolgáltatások árváltoztatásának jogával a Szolgáltató szabadon élhet. A Honlapon a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt szolgáltatások vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás nyújtást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
6. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. A vásárolt szolgáltatások vételárának kiegyenlítésére a Vevő a szolgáltatása igénybe vétele után, a recepciósnál tud fizetni.
6.2. Hajhosszabbítás szolgáltatás előtt a Vevő előleg kifizetésére lehet köteles. Az előleg összegét és befizetési határidejét a szolgáltatást megelőző konzultáció során állapítja meg a Szolgáltató.
6.3. Szolgáltató a fizetésről nyugtát állít ki a Vevőnek.
7. ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI JOG
7.1. A szolgáltatást megelőzően a Vevő és a Szolgáltató egyeztet a szolgáltatás pontos menetéről. A szolgáltatás alatt és után Vevő azonnal jelezheti változtatási igényét, ha az előre egyeztetett szolgáltatáshoz képest valamilyen hiányosságot észlel.
8. FOGYASZTÓI KIFOGÁSOK, PANASZOK KEZELÉSE
8.1. Vevő bármilyen kifogását, panaszát az érintett szolgáltatás azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a kifogás vagy panasz pontos leírásával jelentheti be a Szolgáltató e-mail címén: blackvelvetgyor@gmail.com-
8.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
8.3. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a felek a panaszról jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a következőket tartalmazza:
• a Vevő neve, lakcíme,
• a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
• a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
• a Szolgáltató nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
• a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vevő aláírása,
• a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
• telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
8.4. Ha a kifogás rendezésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vevőnek át kell adni. Ha a Szolgáltató a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.
8.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vevő és a Szolgáltató közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: „fogyasztói jogvita”) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a Vevő vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltatóval megkötött ügyletekre elsősorban a Vevő lakóhelye szerint illetékes békéltető testület jogosult.
A Vevő ezen szervezethez fordulhat a Szolgáltatóval való vitás ügyei rendezése érdekében.
Ezen felül a Felhasználónak a 524/2013/EU rendelet 14. cikkében foglaltaknak megfelelően lehetősége van az EU online vitarendezési platformját is igénybe venni, amit az alábbi linken érhet el: https://ec.europa.eu/odr . A szolgáltató ezúton biztosítja a Vevőt arról, hogy az EU ezen vitarendezési platformjával együttműködik.
9. A SZOLGÁLTATÓ KÁRFELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA/KIZÁRÁSA
9.1. A Szolgáltató minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz a Honlap biztonságos működése érdekében, azonban semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyeket az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a Szolgáltató a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
9.2. A Vevőt terheli minden felelősség a számítógépében bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ideértve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is.
9.3. Szolgáltató – a fogyasztói szerződések kivételével – a hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősségét az alábbiak szerint korlátozza:
a) Szolgáltató a hibás teljesítésből származó, elmaradt haszon formájában jelentkező, valamint a közvetett károkért és a nem vagyoni károkért való felelősségét kizárja;
b) Szolgáltató kárfelelősségének maximális mértéke a termék, illetve a kapcsolódó szolgáltatások ára.
9.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlási döntését kizárólag a saját kockázatára hozza meg és hajtja végre. Szolgáltató a termékek/szolgáltatások alapján a Vevő által esetlegesen meghozott döntésekért, az ezekből eredő veszteségért semmilyen felelősséget nem vállal.
9.5. A termékek/szolgáltatások vételárának megállapítása a kárfelelősség fentiek szerinti kizárására/korlátozására is figyelemmel történt, amelyet a Vevő elfogad.
10. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
A Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kizárólag célhoz kötötten, a szerződés teljesítése, számlázás, valamint a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, továbbá a Vevő által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (pl. SMS küldése) érdekében kerülnek rögzítésre, tárolásra és továbbításra. Az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
11. EGYÉB KIKÖTÉSEK
11.1. A Honlapon található összes adat, információ, valamint a Honlap design-ja, felépítése, a Honlapot működtető adatbázisok és szoftverek, valamint az blackvelvethair.hu domain nevek jogi védelem alatt állnak, amelyek bármilyen célú felhasználásához a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
11.2. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosított ÁSZF-et a Honlapon történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. Ha a Vevő az ÁSZF módosítások hatályba lépését követően is igénybe veszi a termékeket/szolgáltatásokat, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF módosításait ráutaló magatartással magára nézve kötelezőnek elfogadta.
11.3. Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A Honlapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán a Vevők tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.
11.4. A felek között létrejött szerződésből eredő jogviták eldöntésére a felek alávetik magukat a Győrii Központi Bíróság kizárólagos illetékességének.
11.5. A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy nincs a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó olyan magatartási kódex, amelynek a Szolgáltató alávetné magát, és nincs a Szolgáltatóra nézve kötelező, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex sem.
11.6. Jelen ÁSZF-ben, valamint a felek között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felhasználási Feltételek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
12. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ
ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.

Győr, 2018. május 22.